Shuguang Zhu

Shuguang Zhu

Directeur de thèse : Takuro Yamashita

Intérêts de recherche

Microéconomie

Economie industrielle